REGULAMIN

 

1. Ogólne

Regulamin sporządzony przez właściciela serwisu  maszynyuzywane.pl określa zasady korzystania z usług, świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem URL http://www.maszynyuzywane.pl, zwanego dalej Serwis.  Właścicielem i administratorem Serwisu jest Operator firma TECHNET MASZYNY BUDOWLANE z siedzibą w 85-738 Bydgoszcz przy ul.  Karola Szajnochy 26 ,  NIP 967-049-18-03, tel. 52 3799053

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy Serwisem maszynyuzywane.pl a wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.
Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z serwisu. Odwiedzając serwis maszynyuzywane.pl Użytkownik akceptuje aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Polityka prywatności i zaufania

Wszelkie informacje uzyskane od Klienta są w każdym wypadku traktowane jako poufne. Zasada ta stanowi jeden z fundamentów zaufania pomiędzy Klientem i Serwisem.
Serwis  zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się przy okazji, albo w związku z wykonywaniem usługi.  
Serwis zakazuje zamieszczania na swoich stronach jakichkolwiek danych identyfikacyjnych kart płatniczych i numerów kont bankowych, takie dane będą niezwłocznie usuwane przez administratora bez zgody Klienta.
Jedynym miejscem w Serwisie, gdzie należy podać te dane jest strona DotPay pojawiająca się w chwili przekierowania na szyfrowaną i certyfikowaną  stronę www.dotpay.pl.  w celu wykonywania płatności.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator maszynyuzywane.pl zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach maszynyuzywane.pl.
2. Płatności

Serwis maszynyuzywane.pl umożliwia Użytkownikom zamieszczanie bezpłatnie ogłoszeń oraz płatnie reklamy Użytkowników w formie banera z linkiem  do strony www Użytkownika oraz wyróżnianie ogłoszeń wg cennika zamieszczonego w  zakładce cennik usług.
Serwis oferuje Użytkownikom możliwość wyboru rodzaju reklamy i wyróżnień.
Wyróżnienie ogłoszeń będzie aktywowane w serwisie pod warunkiem uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem.

Formy płatności za usługi świadczone przez serwis maszynyuzywane.pl:

 • Płatność kartą płatniczą - płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych DotPay
 • Płatność przelewem na konto banku BRE SA Bankowość Detaliczna nr 95 1140 2017 0000 4702 1140 3567

Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
Serwis maszynyuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez nabywcę numeru karty kredytowej na innych stronach internetowych.

Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych firmy DotPay odpowiada firma DotPay zgodnie ze swoim regulaminem

3. Zasady korzystania z systemu

Serwis maszynyuzywane.pl jest serwisem ogłoszeniowo-promocyjnym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących produkty i usługi z różnych branż.
Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu oraz nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu.

Serwis maszynyuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami serwisu lub pełniących usługi dla serwisu
W wyniku wadliwego działania Serwisu, Użytkownik zgadza się z faktem, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji.
Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami i nie angażuje się  w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tych sporów.

4. Zasady publikowania ogłoszeń

Użytkownik, który zechce dodać do bazy maszynyuzywane.pl swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji Użytkownik posiada możliwość zalogowania się do Indywidualnego Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie ogłoszeń.
Serwis maszynyuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów pochodzących z przestępstwa, bądź takich, którymi obrót jest prawnie zakazany.
Zabrania się umieszczania w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu lub treści reklamujących inne serwisy www
Zabrania się umieszczania w miejscu przeznaczonym na zdjęcie, oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem, np. znaki firmowe, pliki animowane.

Serwis zabrania dodawania ogłoszeń do niewłaściwych kategorii i zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub usunięcia takich ogłoszeń.
Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu www.maszynyuzywane.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Użytkownika Serwisu maszynyuzywane.pl, lub serwisu partnerskiego może natychmiastowo usunąć naruszające regulamin materiały oraz zablokować lub skasować konto danego Użytkownika.

Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzane danych, które samodzielnie opublikował w szczególności materiały dotyczące oferowanych produktów lub usług oraz danych osobowych niezbędnych do umożliwienia kontaktu związanego z przedstawieniem i/lub zawarciem umowy handlowej z użytkownikami serwisu. Dane, o których mowa powyżej dostępne są w treści ogłoszenia  maszynyuzywane.pl i są opublikowane za pośrednictwem Internetu a tym samym są danymi ogólnie dostępnymi.

Za aktualizację ogłoszeń odpowiada użytkownik dodający ogłoszenia. Może je dodawać, modyfikować a nieaktualena usuwać.

5.Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w Serwisie maszynyuzywane.pl Użytkownik:

 • zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,
 • akceptuje w pełni Regulamin korzystania z witryny maszynyuzywane.pl,
 • zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępni swój login i hasło,
 • zobowiązuje się zawiadomić Serwis natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą swojego hasła albo o zarejestrowaniu się w Serwisie ze swojego konta pocztowego.

Użytkownik ma prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym użytkownik w pełni zgadza się, że aktywność w ramach witryny i konta:

 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będzie przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie będzie wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

Użytkownik zgadza się, aby Serwis maszynyuzywane.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyny.

Serwis maszynyuzywane.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzane danych, które samodzielnie opublikował w szczególności materiały dotyczące oferowanych produktów lub usług oraz danych osobowych niezbędnych do umożliwienia kontaktu związanego z przedstawieniem i/lub zawarciem umowy handlowej z użytkownikami serwisu.
Dane, o których mowa powyżej dostępne są w treści ogłoszenia  maszynyuzywane.pl i są opublikowane za pośrednictwem Internetu a tym samym są danymi ogólnie dostępnymi.

 

6. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.
W przypadku naruszenia czyjegokolwiek prawa autorskiego (prawa własności intelektualnej) w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie w Serwisie maszynyuzywane.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Ochrona danych osobowych


Dane kontaktowe użytkowników serwisu maszynyuzywane.pl lub serwisów partnerskich pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, są zabronione.
Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego maszynyuzywane.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
Użytkownik, który podał swoje dane osobowe ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz prawo i możliwość ich poprawienia.
Użytkownik ma prawo dobrowolności podania swoich danych osobowych i korzystania z serwisu maszynyuzywane.pl

Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzane danych, które samodzielnie opublikował w szczególności materiały dotyczące oferowanych produktów lub usług oraz danych osobowych niezbędnych do umożliwienia kontaktu związanego z przedstawieniem i/lub zawarciem umowy handlowej z użytkownikami serwisu.
Dane, o których mowa powyżej dostępne są w treści ogłoszenia  maszynyuzywane.pl i są opublikowane za pośrednictwem Internetu a tym samym są danymi ogólnie dostępnymi. 

W ramach przyjętej Polityki Prywatności Operator maszynyuzywane.pl zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach maszynyuzywane.pl.


8. Wyłączenia gwarancji

Użytkownik w pełni akceptuje, że Serwis udostępnia witrynę maszynyuzywane.pl taką jaka jest.
Użytkownik musi zdawać sobie sprawę, że opublikowane w Serwisie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom, zgadza się, że korzysta z witryny maszynyuzywane.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, a w szczególności:

 

 • wydawca witryny maszynyuzywane.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
 • wydawca witryny maszynyuzywane.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w Serwisie maszynyuzywane.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

9. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W Serwisie maszynyuzywane.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny maszynyuzywane.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Serwis w celu promocji zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń i zdjęć użytkowników w prasie, telewizji, radio, Internecie oraz na ulotkach, plakatach, banerach i billboardach.
Serwis zabrania zamieszczania adresów www lub linków oraz banerów do serwisów internetowych innych niż własne zarejestrowanego  Użytkownika.
Wydawca witryny maszynyuzywane.pl zabrania zamieszczać w miejscu przewidzianym na ogłoszenia znaków firmowych np. logo. Miejscem gdzie użytkownik ma możliwość dodać logo swojej firmy jest wizytówka firmy w  treści ogłoszenia.

10. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo dla siedziby Serwisu sąd powszechny.
 • w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

11. Rezygnacja z umowy

Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
Użytkownik serwisu maszynyuzywane.pl traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli maszynyuzywane.pl dokona emisji ogłoszenia w serwisie.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienia od umowy. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu maszynyuzywane.pl.

Ogłoszenia standardowe mogą po rocznej emisji zostać automatycznie usunięte.

12. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez maszynyuzywane.pl usługi w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.
Reklamacje będą zgłaszane do maszynyuzywane.pl za pośrednictwem e-mail podanego na stronie internetowej lub listownie na adres firmy.

Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego konta Użytkownika lub Serwisu.

13. Zmiany w regulaminie

Serwis maszynyuzywane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo dostępna w serwisie maszynyuzywane.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.
Serwis maszynyuzywane.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

14. Zmiany w cenniku


Serwis maszynyuzywane.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w cenniku bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Cennika będzie każdorazowo dostępna w Serwisie maszynyuzywane.pl i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

15. Nota prawna
1. Treść serwisu internetowego maszynyuzywane.pl  jest chroniona  prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że maszynyuzywane.pl wyrażą na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze nie komercyjnym dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
2. Powyższe ograniczenie nie dotyczy publicznie dostępnych informacji, elementów graficznych, znaków towarowych, symboli oraz nazw nie będących własnością maszynyuzywane.pl a wykorzystanych tutaj zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Maszynyuzywane.pl zastrzegają  sobie prawo do zmian, poprawek i udoskonalania bez powiadomienia użytkownika.
4. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5. Maszynyuzywane.pl nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie serwisu lub wykorzystanie informacji tu zawartych, całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik przeglądający serwis.
6. Maszynyuzywane.pl  nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.  Maszynyuzywane.pl informują, że serwisy i strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez maszynyuzywane.pl , nie ponoszą  żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

16. Postanowienia końcowe


Serwis maszynyuzywane.pl nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu  lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu użytkownika.
Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem dostępu do serwisu oraz konsekwencjami prawnymi.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie maszynyuzywane.pl.

 17.

CENY PRODUKTÓW DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Ceny zamieszczone w treściach ogłoszeń NIE są cenami
prawnie wiążącymi żadnej ze stron i mają wyłącznie charakter informacyjny.
2. Jeżeli w polu cena jest podana wartość 0 oznacza to że sprzedawca zachęca do negocjacji.  
 

18.

UWAGA !

Nie współpracujemy z żadną firmą reklamową ani pośredniczącą.
Jeżeli ktokolwiek złoży Państwu ofertę polegającą
na tym że doda ogłoszenie lub reklamę w naszym portalu to na pewno będzie to nielegalne działanie.

 19.

 UWAGA !
- nie kupujemy i nie sprzedajemy maszyn ani nie pośredniczymy w trasakcjach między użytkownikami portalu
- jeżeli chcesz zapytać o ofertę zamieszczoną na naszym portalu skorzystaj z zakładki  kontakt   w treści ogłoszenia


20.

UWAGA !

SPRAWDŹ RZETELNOŚĆ KONTRAHENTA ZANIM ZAPŁACISZ
SPRAWDŹ CZY FIRMA JEST CZYNNYM PŁATNIKEM VAT

 

 login
 hasło
Transakcje płatnicze portalu obsługuje:
dotpay

Istnieje wiele firm zajmujących się sprzedażą używanego sprzętu także budowlanego. Jest również masa ogłoszeń typu sprzedam urządzenia budowlane. Ogłoszenia takie jeszcze kilka lat temu zamieszczane były wyłącznie w prasie obecnie najlepiej szukać ofert kupna sprzedaży w Internecie. Regułą jest iż używane urządzenia wcale nie odbiegają jakością od nowych, wręcz przeciwnie stanowią ich idealne równoważniki. Na przykład agregaty chłodnicze jakie funkcjonują jeszcze na rynku mają bardzo różną specyfikację. Powinniśmy zwrócić uwagę na ten element szczególnie gdy kupujemy maszyny używane. Na naszym portalu znajduje się wiele ofert z różnych branż. Branża poligraficzna dorobiła się wielu zaawansowanych maszyn i urządzeń. Nie wgłębiając się w technologiczne i techniczne terminy są maszyny drukarskie dla amatorskich, półprofesjonalnych jak i profesjonalnych zastosowań. Producenci w różny sposób usprawnią kwestie czystości podczas procesów produkcyjnych. Jednym z nich są centralne odkurzacze przemysłowe.Rolnicze maszyny znalazły się we wszystkich obszarach działalności rolniczej: przygotowanie ziemi; obróbka kultur ziarnowych, ich suszenie i obróbka; prace zbiorowe oraz ładowniczo-rozładownicze; wywóz żywności i inne. Tendencje rozwoju technologii dążą do automatyzacji pracy maszyn bez wielkich strat potencjału ludzkiego. Polecamy: maszyny budowlane - maszyny komunalne - maszyny rolnicze - maszyny leśne - maszyny stolarskie - maszyny poligraficzne - elektronarzedzia sparky bydgoszcz - chińskie zagęszczarki dla brukarz i nie tylko. Nowość na polskim rynku to sprężarki śrubowe ATMOS.
  © 2018 MaszynyUzywane.pl