REGULAMIN

Ogólne warunki handlowe korzystania z usług internetowych oferowanych przez Thorsten Muschler GmbH

§ 1 Ogólne warunki handlowe

(1) Thorsten Muschler GmbH (operator) jest podmiotem zarządzającym serwisem internetowym maszynyuzywane.pl (serwis internetowy).

(2) Użytkownicy mogą korzystać z maszynyuzywane.pl do zapoznawania się z ofertami kupna lub sprzedaży nowych, używanych lub powystawowych urządzeń, jak również do składania ofert kupna lub sprzedaży nowych, używanych lub powystawowych urządzeń. Użytkownicy handlujący takimi urządzeniami w wymiarze komercyjnym mogą być również uwzględnieni w bazie użytkowników/bazie adresowej serwisu internetowego dla handlarzy urządzeniami.

(3) Niniejsze Ogólne warunki handlowe (OWH) określają stosunek prawny pomiędzy operatorem a użytkownikami serwisu internetowego.

§ 2 Umieszczenie reklam

1. Przedmiot usługi

(1) Użytkownicy (ogłoszeniodawcy) mogą umieszczać w serwisie maszynyuzywane.pl ogłoszenia oraz oferty dotyczące używanych, nowych oraz powystawowych urządzeń.

(2) Operator zastrzega sobie prawo do przetwarzania informacji udostępnionych przez ogłoszeniodawcę i opublikowanie ich na innych platformach w Internecie, takich jak bazy danych porównywarek itp. W związku z tym fragmenty ogłoszeń będą automatycznie tłumaczone na języki obce, o ile ogłoszeniodawca osobiście nie uwzględni informacji w języku docelowym w treści ogłoszenia. Operator zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniu i ogłoszeniach w językach obcych.

(3) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całego serwisu bez uprzedniego powiadomienia, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

(4) Umowy będące skutkiem treści reklamowych umieszczonych w serwisie maszynyuzywane.pl będą zawierane bez udziału prawnego operatora.

2. Usługi świadczone przez operatora

(1) Operator udostępnia formularz umożliwiający przesłanie ogłoszenia kupna lub sprzedaży używanych, nowych lub powystawowych urządzeń, dokonuje aktywacji ogłoszenia przesłanego za pomocą formularza i udostępnia je w Internecie na okres uzgodniony z ogłoszeniodawcą. Ogłoszeniodawcy mogą samodzielnie wstawiać, dodawać, modyfikować i usuwać swoje oferty z bazy danych operatora.

(2) Reklamy są aktywowane codziennie, o ile nie uzgodniono inaczej. Operator zastrzega sobie prawo do opóźnienia aktywacji ogłoszenia z przyczyn technicznych lub innych przyczyn.

(3) Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania ogłoszeń od ogłoszeniodawców, którzy naruszą postanowienia niniejszych OWH.

3. Obowiązki ogłoszeniodawców

(1) Każdy użytkownik publikujący ogłoszenie w serwisie maszynyuzywane.pl ponosi odpowiedzialności za treść swojego ogłoszenia i jest odpowiedzialny za dokładność zawartych w niej informacji. Operator nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zamówienia lub treści reklamowe naruszają prawa osób trzecich.

(2) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest wyraźnego określenia w formularzu, czy ogłoszenie dotyczy nowego/powystawowego urządzenia. Nowe urządzenia oraz urządzenia powystawowe nie mogą być reklamowane jako urządzenia używane.

(3) Zawartość reklamy musi być w pełni opisana w treści formularza. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dostarczone informacje i treści. Operator nie jest zobowiązany do zweryfikowania, czy zamówienia i reklamy naruszają prawa osób trzecich.

(4) Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do podania informacji prawdziwych i zgodnych z prawem. Ogłoszeniodawca zabezpiecza operatora przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich dotyczącymi niezgodności z prawem lub stanem faktycznym treści ogłoszenia lub innego naruszenia praw osób trzecich. Ten obowiązek zabezpieczenia obejmuje także pokrycie kosztów obrony prawnej operatora, takich jak opłaty sądowe i honoraria adwokackie.

(5) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do udostępnienia wyłącznie istotnych danych technicznych dla poszczególnych maszyn. Określanie słów kluczowych lub listy słów kluczowych jest zabronione. Użytkownik nie może również wprowadzać danych zastępczych w polach dotyczących danych technicznych urządzenia.

(6) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do wykorzystania wyłącznie oryginalnych zdjęć urządzenia. Zastosowanie obrazków zastępczych, takich jak „zdjęcie zostanie dodane w późniejszym terminie” lub wykorzystanie znaków graficznych firmy zamiast rzeczywistych zdjęć urządzenia jest zabronione. Zabronione jest także korzystanie ze zdjęć katalogowych urządzenia, w przypadku gdy prawa autorskie do tych zdjęć są własnością osoby trzeciej.

(7) Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie konkretnych urządzeń. Umieszczenie informacji dotyczących innych produktów, np. materiałów eksploatacyjnych lub podobnych przedmiotów jest zabronione. Reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przesłane filmy lub opublikowane odnośniki do filmów, w szczególności do YouTube.

(8) Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do udostępnienia swojego imienia, nazwiska oraz adresu podczas przesyłania danych kontaktowych.

(9) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu e-mail i udzielenia zgody na wykorzystanie tego adresu e-mail przez operatora do wysyłania powiadomień odnośnie do zapytań dotyczących ogłoszeń.

(10) Podczas składania ofert dotyczących urządzeń, akceptowane będą tylko konkretne oferty. Zabronione jest umieszczanie reklam o charakterze ogólnym, takich jak „wszystkie rodzaje urządzeń XY”. Tylko ogłoszenia dotyczące konkretnych urządzeń będą dodawane do bazy danych przez operatora i wyłącznie pod warunkiem, że ogłoszeniodawca wprowadzi odpowiedni opis wraz z danymi technicznymi urządzenia.

(11) Dla każdego z oferowanych urządzeń można opublikować tylko jedno ogłoszenie. Zabronione jest reklamowanie tego samego urządzenia w więcej niż jednej (pod)kategorii.

(12) Ogłoszenia nie mogą zawierać numerów telefonów, numerów faksu, nazw domen ani adresów e-mail, z wyjątkiem adresu e-mail wprowadzonego w przeznaczonym do tego celu polu zgodnie punktem (3). Nieprzestrzeganie niniejszego zastrzeżenia będzie skutkować usunięciem ogłoszenia przez operatora i uniemożliwieniem publikowania ogłoszeń przez danego reklamodawcę w przyszłości.

(13) Reklamy są chronione za pomocą hasła wybranego przez ogłoszeniodawcę. Nie można wykluczyć, że w posiadanie hasła mogą wejść osoby trzecie, a następnie zmienić lub skasować ogłoszenia wbrew woli ogłoszeniodawcy. Operator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

(14) Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do samodzielnego i natychmiastowego usunięcia swojej oferty kupna lub sprzedaży z bazy danych, w przypadku gdy urządzenie będące przedmiotem ogłoszenia nie jest już przez niego oferowane lub nie jest już przedmiotem jego zainteresowania.

4. Usuwanie i wyłączanie ogłoszeń

(1) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy, zmiany lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny. Operator zastrzega sobie prawo do trwałego zablokowania poszczególnych ogłoszeniodawców i uniemożliwienia im korzystania z usług serwisu. Ogłoszeniodawca nie posiada prawa w odniesieniu do operatora do publikowania reklam.

(2) Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za koszty związane z publikacją i utrzymaniem ogłoszenia. Dotyczy to także przypadków, gdy operator dokona zmian, usunie lub odrzuci ofertę.

(3) Ogłoszeniodawca może usunąć swoje ogłoszenia w dowolnym momencie przy użyciu hasła wybranego podczas rejestracji.

5. Przyznanie praw do użytkowania

(1) Ogłoszeniodawca przyznaje spółce Thorsten Muschler GmbH, operatorowi serwisu online maszynyuzywane.pl, niewyłączne prawo, bez ograniczeń co do czasu, przestrzeni oraz treści, do używania i wykorzystywania ogłoszeń zamieszczonych / przesyłanych za pomocą formularza zgłoszeniowego (z uwzględnieniem zdjęć oraz tekstów) w sposób kompleksowy, w kontekście ofert z serwisu online zarówno obecnych, jak i przyszłych, również do celów marketingu komercyjnego. Przyznawanie takich praw obejmuje, w szczególności, możliwość integrowania oraz korzystania z ww. treści w płatnych oraz bezpłatnych serwisach online oraz na stronach internetowych, jak również w ramach bezpłatnie dostępnego internetu. W szczególności ogłoszeniodawca przyznaje następujące niewyłączne prawa, bez ograniczeń co do czasu i lokalizacji:

(a) Prawo do odtwarzania oraz rozpowszechniania takich treści oraz ich publicznego udostępniania tj. prawo do odtwarzania oraz publicznej dystrybucji lub przekazywania ww. treści w sposób nieograniczony, przy pomocy dowolnych środków technicznych, w szczególności poprzez cyfrową integrację strony internetowej operatora.

(b) Prawa do redagowania tj. prawo, z zachowaniem praw osobistych właściciela, do wprowadzania zmian oraz redagowania ww. treści lub zlecania tejże czynności podmiotowi zewnętrznemu, w szczególności do celów takich jak: wprowadzanie znaku wodnego do treści, która ma się ukazywać na stronie internetowej operatora, tłumaczenie treści lub zmiany formatowania w celu dostosowania do strony internetowej.

(2) Ogłoszeniodawca przyznaje również spółce Thorsten Muschler GmbH prawo do opracowywania oraz publikacji ww. treści na innych platformach internetowych, takich jak bazy danych służące porównywaniu produktów.

(3) Ogłoszeniodawca przyznaje spółce Thorsten Muschler GmbH prawo do niezależnego dochodzenia roszczeń w przypadkach naruszeń praw autorskich w odniesieniu do ogłoszeń zamieszczanych/ przesyłanych do serwisu maszynyuzywane.pl. Ogłoszeniodawca także zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń o odszkodowania od spółki Thorsten Muschler GmbH z tytułu naruszenia praw autorskich wynikających z bezpośredniego odtwarzania ogłoszeń umieszczonych / przesłanych do serwisu maszynyuzywane.pl przez osoby trzecie bez zgody ogłoszeniodawcy lub spółki Thorsten Muschler GmbH.

(4) Ogłoszeniodawca potwierdza, że jest właścicielem scedowanych praw, jak również swoją możliwość skutecznego wydania ww. praw. Ogłoszeniodawca potwierdza także, że taki materiał jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, które mogłyby utrudniać wydanie określonych umownie praw.

6. Okres obowiązywania ogłoszenia

(1) Ogłoszenia będą wyświetlane przez określony przez ogłoszeniodawcę okres od jednego do maksymalnie sześciu miesięcy.

(2) Oferty będą automatycznie usuwane z bazy danych operatora po upływie czasu obowiązywania ogłoszenia. Jest to kwestia odrębna od okresu trwania umowy.

7. Koszty

(1) Wyszukiwanie w bazie ofert sprzedaży i kupna urządzeń jest bezpłatnie i nie jest od niego pobierana prowizja.

§ 3 Konta użytkowników

1. Przedmiot usługi

(1) Operator udostępni adres i bazę danych ogłoszeń w serwisie maszynyuzywane.pl zawierającym katalog podmiotów handlujących urządzeniami. Rejestracja i umieszczanie reklam jest możliwe tylko dla podmiotów gospodarczych. Prywatni konsumenci nie mogą ogłaszać się w serwisie maszynyuzywane.pl.

(2) Rejestracja ogłoszeniodawcy oraz wskazanie odpowiedniej opłaty na maszynyuzywane.pl stanowi wiążącą ofertę. Operator może odmówić przyjęcia zlecenia, jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technicznych, jest całkowicie lub częściowo zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub narusza wspólne zasady.

2. Usługi świadczone przez operatora

(1) Usługa operatora składa się z udostępniania formularza dla profili handlowców i ogłoszeń dotyczących reklam urządzeń, aktywowania informacji przekazywanych za pośrednictwem formularza, jak również umożliwiania dostępu do reklam w bazach danych operatora na czas uzgodniony z ogłoszeniodawcą.

(2) Oferty są aktywowane dwa razy w tygodniu, o ile nie uzgodniono inaczej. Operator zastrzega sobie prawo do opóźnienia aktywacji z przyczyn technicznych lub innych.

(3) W przypadku naruszenia niniejszych OWH przez ogłoszeniodawcę, operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika i związanych z nim danych/ogłoszeń.

3. Obowiązki ogłoszeniodawców

(1) Formularz zamówienia musi zawierać pełne informacje dotyczące konta użytkownika w serwisie maszynyuzywane.pl. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie udostępniane informacje i treści. Operator nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy zamówienia i ogłoszenia naruszają prawa osób trzecich.

(2) Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do podania informacji prawdziwych i zgodnych z prawem. Ogłoszeniodawca zabezpiecza operatora przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich dotyczącymi niezgodności z prawem lub stanem faktycznym treści ogłoszenia lub innego naruszenia praw osób trzecich. Ten obowiązek zabezpieczenia obejmuje także pokrycie kosztów obrony prawnej operatora, takich jak opłaty sądowe i honoraria adwokackie.

4. Usuwanie i wyłączanie kont użytkowników oraz ogłoszeń

(1) Operator zastrzega sobie prawo do odmowy, zmiany lub usunięcia kont użytkowników i ofert z serwisu maszynyuzywane.pl bez podania przyczyny. Operator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia na stałe indywidualnych ogłoszeniodawców z korzystania z usług serwisu. Formularze rejestracyjne będą odrzucane, a konta użytkowników niewłączane lub wyłączane, jeśli ogłoszeniodawcy będą pracować na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec maszynyuzywane.pl lub w inny sposób szkodzić operatorowi za sprawą podejmowanych praktyk biznesowych. W przypadku, gdy dokonano już płatności, kwoty te zostaną zwrócone w stopniu proporcjonalnym i stosownie do przypadku.

(2) Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za koszty związane z publikacją i utrzymaniem ogłoszenia. Dotyczy to także przypadków, gdy operator dokona zmian, usunie lub odrzuci ofertę.

(3) Ogłoszeniodawcy mogą dokonywać zmian w podanych danych bezpłatnie i w dowolnym momencie.

 

 

§ 4 Odpowiedzialność

(1) Operator ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub w przypadku rażącego zaniedbania ze strony operatora. W przypadku lekkiego nieumyślnego naruszenia istotnych zobowiązań, które zagraża realizacji przedmiotu umowy lub naruszenia obowiązków, których spełnienie umożliwia w pierwszej kolejności prawidłową realizację przedmiotu umowy i na których przestrzeganiu użytkownik regularnie polega, operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za typowe, dające się przewidzieć szkody umowne. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania innych, niewymienionych powyżej obowiązków. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych, odpowiedzialność operatora jest całkowicie wykluczona w przypadku nieznacznego naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych. Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała i zdrowia oraz jakichkolwiek braków podstępnie zatajonych przez operatora. Potencjalna odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt nie ulega zmianie. Jeżeli odpowiedzialność operatora jest wykluczona lub ograniczona na mocy powyższych przepisów, przepisy te określają również osobistą odpowiedzialność pracowników, przedstawicieli i pełnomocników operatora.

(2) Operator nie jest przedstawicielem, sprzedawcą ani pośrednikiem, lecz wyłącznie podmiotem udostępniającym bazę danych reklamowych dla kupujących i sprzedających.

(3) Operator nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakość udostępnianych informacji. Operator nie weryfikuje treści informacji publikowanych przez użytkowników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez użytkowników.

(4) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu nieopublikowania ogłoszeń lub opublikowania ich w formie skróconej lub zafałszowanej.

(5) Jakiekolwiek ogłoszenia informacyjne nie mają charakteru wiążącego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w usługach internetowych bez uprzedniego zawiadomienia. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy produkt nadaje się do sprzedaży lub do innych celów.

(6) Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe podczas przesyłania zapytań.

(7) Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne w funkcjonowaniu stron internetowych serwisu. Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje te nie są przekazane w sposób ciągły lub gdy nie są wolne od błędów.

(8) Operator nie ponosi odpowiedzialności za odnośniki, które nie zostały przez niego stworzone. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach internetowych oficjalnego partnera (oficjalnych partnerów)/partnera reklamowego (partnerów reklamowych). Operator nie jest stroną żadnych stosunków prawnych między użytkownikami a partnerami/partnerem reklamowym (partnerami reklamowymi).

§ 5 Własność intelektualna

(1) Wyłączone są roszczenia użytkowników dotyczące własności intelektualnej operatora.

(2) Dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie reklam na stronach internetowych serwisu operatora w jakichkolwiek mediach przez osoby trzecie wymaga uprzedniej pisemnej zgody operatora.

(3) Operator zachowuje prawa autorskie do grafiki, dokumentów dźwiękowych i klipów wideo, tekstów oraz innych materiałów stworzonych i opublikowanych przez operatora. Powielanie takich materiałów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga uprzedniej pisemnej zgody operatora.

(4) Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione w serwisie internetowym operatora, które mogą być chronione przez osoby trzecie podlegają w całości przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw odpowiednich właścicieli praw autorskich. Samo wymienienie nazwy nie oznacza, że prawa osób trzecich nie zostały naruszone.

§ 6 Miejsce świadczenia usług

(1) Pod względem technicznym i prawnym, usługi świadczone przez operatora są prowadzenie w Essen w Nadrenii Północnej-Westfalii w Republice Federalnej Niemiec. W odniesieniu do odpowiedzialności umownej, prawnej oraz roszczeń ustawowych związanych z miejscem wykonania, wszystkie inne miejsca, w których możliwe jest uzyskanie dostępu do serwisu internetowego operatora są ignorowane.

(2) Operator nie gwarantuje, że zawartość serwisu internetowego jest zgodna z przepisami prawa kraju, w którym dostęp do tych danych jest możliwy.

§ 7 Zmiany w OWH

(1) Ogólne warunki mogą zostać zmienione w razie konieczności w celu dostosowania się do sytuacji, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a które nie są rezultatem działań firmy Thorsten Muschler GmbH lub na które pozostaje ona bez wpływu, jednak których nieuwzględnienie mogłoby w istotny sposób zakłócić równowagę w stosunkach umownych oraz sytuacji, w których podjęcie takich działań nie naruszyłoby głównych przepisów stosunków umownych. Głównymi przepisami są te dotyczące rodzaju i zakresu usług uzgodnionych w umowie oraz czasu obowiązywania umowy, w tym przepisów dotyczących jej rozwiązania. Ponadto Ogólne warunki mogą zostać zmienione w stopniu koniecznym do usunięcia istotnych problemów w wykonaniu umowy z powodu luk prawnych powstałych po jej zawarciu. Taka sytuacja może mieć w szczególności miejsce w przypadku, gdy orzecznictwo dotyczące skuteczności postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych ulegnie zmianie, jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków zostanie uznane za nieskuteczne w orzecznictwie lub jeżeli skutkiem takiej zmiany będzie ustanie skuteczności jednego lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków.

(2) Zmiany Warunków ogólnych określone w punkcie 1 są przekazywane klientowi na piśmie co najmniej na sześć tygodni przed planowaną datą ich wejścia w życie. Gdy zmiany te nie są wyłącznie na korzyść klienta, klient ma prawo do rozwiązania umowy na piśmie (np. drogą pocztową lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) bez dotrzymywania okresu wypowiedzenia, aż do chwili wejścia w życie zmian. Klient zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem odpowiedniego powiadomienia.

§ 8 Postanowienia końcowe

(1) Niniejsze OWH oraz stosunki prawne pomiędzy operatorem a użytkownikiem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2) Dla wszystkich sporów wynikających z lub związanych ze stosunkiem prawnym pomiędzy operatorem a użytkownikami i ich obsługą, w szczególności sporów wynikających z oraz związanych z niniejszymi OWH, wyłącznym sądem właściwym jest sąd w Essen, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy.

(3) Nie istnieją ustne porozumienia dodatkowe. Zmiany i uzupełnienia w niniejszych OWH oraz stosunki prawne pomiędzy operatorem a użytkownikiem muszą być dokonane w formie pisemnej. Odnosi się to również do zmiany, uzupełnienia lub uchylenia samej klauzuli dotyczącej formy pisemnej.

(4) Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWH utraci ważność, ważność pozostałych postanowień niniejszych OHT pozostaje nienaruszona. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie najbardziej zbliżone celom gospodarczych nieważnego postanowienia. Dotyczy to również luk i braków w niniejszych OWH.

 

 login
 hasło
Transakcje płatnicze portalu obsługuje:
dotpay

Istnieje wiele firm zajmujących się sprzedażą używanego sprzętu także budowlanego. Jest również masa ogłoszeń typu sprzedam urządzenia budowlane. Ogłoszenia takie jeszcze kilka lat temu zamieszczane były wyłącznie w prasie obecnie najlepiej szukać ofert kupna sprzedaży w Internecie. Regułą jest iż używane urządzenia wcale nie odbiegają jakością od nowych, wręcz przeciwnie stanowią ich idealne równoważniki. Na przykład agregaty chłodnicze jakie funkcjonują jeszcze na rynku mają bardzo różną specyfikację. Powinniśmy zwrócić uwagę na ten element szczególnie gdy kupujemy maszyny używane. Na naszym portalu znajduje się wiele ofert z różnych branż. Branża poligraficzna dorobiła się wielu zaawansowanych maszyn i urządzeń. Nie wgłębiając się w technologiczne i techniczne terminy są maszyny drukarskie dla amatorskich, półprofesjonalnych jak i profesjonalnych zastosowań. Producenci w różny sposób usprawnią kwestie czystości podczas procesów produkcyjnych. Jednym z nich są centralne odkurzacze przemysłowe.Rolnicze maszyny znalazły się we wszystkich obszarach działalności rolniczej: przygotowanie ziemi; obróbka kultur ziarnowych, ich suszenie i obróbka; prace zbiorowe oraz ładowniczo-rozładownicze; wywóz żywności i inne. Tendencje rozwoju technologii dążą do automatyzacji pracy maszyn bez wielkich strat potencjału ludzkiego. Polecamy: maszyny budowlane - maszyny komunalne - maszyny rolnicze - maszyny leśne - maszyny stolarskie - maszyny poligraficzne - elektronarzedzia sparky bydgoszcz - chińskie zagęszczarki dla brukarz i nie tylko. Nowość na polskim rynku to sprężarki śrubowe ATMOS.
  © 2018 MaszynyUzywane.pl